vps.edu.vn Trang ch? - Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu

vps.edu.vn
Title: Trang ch? - Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu
Keywords:
Description: Trang ch? - Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu Truy c?p n?i dung lu?n ??ng nh?p Trang ch? Gi?i thi?u Gi?i thi?u chung L?ch s? hình thành Ban Giám Hi?u Tin t?c Tin s?c kh?e Tin giáo d?c B?n tin tr??ng T
vps.edu.vn is ranked 9074798 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,063. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vps.edu.vn has 43% seo score.

vps.edu.vn Information

Website / Domain: vps.edu.vn
Website IP Address: 113.161.130.160
Domain DNS Server: ns2.pavietnam.vn,222.255.121.247,ns1.pavietnam.vn,112.213.89.3

vps.edu.vn Rank

Alexa Rank: 9074798
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vps.edu.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,063
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue $87
Yearly Revenue: $1,063
Daily Unique Visitors 268
Monthly Unique Visitors: 8,040
Yearly Unique Visitors: 97,820

vps.edu.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Server Apache-Coyote/1.1
Content-Type text/html;charset=UTF-8
Date Mon, 08 Aug 2016 14:06:57 GMT

vps.edu.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vps.edu.vn Traffic Sources Chart

vps.edu.vn Similar Website

Domain Site Title

vps.edu.vn Alexa Rank History Chart

vps.edu.vn aleax

vps.edu.vn Html To Plain Text

Trang ch? - Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu Truy c?p n?i dung lu?n ??ng nh?p Trang ch? Gi?i thi?u Gi?i thi?u chung L?ch s? hình thành Ban Giám Hi?u Tin t?c Tin s?c kh?e Tin giáo d?c B?n tin tr??ng Tin m?u giáo S?n ph?m c?a bé Hoa bé ngoan Tin Truy?n th?ng Giáo viên - Nhan viên Giáo viên kh?i l?p 1 Giáo viên kh?i l?p 2 Giáo viên kh?i l?p 3 Giáo viên kh?i l?p 4 Giáo viên kh?i l?p 5 Giáo viên kh?i m?u giáo T? Anh v?n T? n?ng khi?u T? hành chính T? c?p d??ng ?oàn ??i T? li?u tr??ng Th? vi?n hình ?nh Video clip Ho?t ??ng d?y - h?c qua camera Ho?t ??ng giáo d?c K?t qu? h?c t?p G??ng h?c t?p B?ng vàng thành tích Tuy?n sinh - tuy?n d?ng Liên h? ??c ti?p >> Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu chú tr?ng m?c tiêu phát tri?n toàn di?n cho h?c sinh. B?N TIN TR??NG TIN GIáO D?C TIN S?C KH?E Em vui ??n tr??ng - we learn we change our life "Em vui ??n tr??ng - we learn we change our life" ?ó là kh?u hi?u th? hi?n lòng han hoan chào ?ón các em h?c sinh Song Ng? than th??ng tr? l?i tr??ng sau th?i gian ngh? hè dài T?o ??ng l?c và truy?n c?m h?ng cho h?c sinh Ngày t?u tr??ng TH?NG BáO K? HO?CH T?U TR??NG KH?I TI?U H?C Và M?U GIáO Thành c?ng vang d?i c?a ??i tuy?n Tin h?c tr? Song Ng? ?? có th? tra c?u S? Liên L?c ?i?n T? trên website thi PHHS c?n ph?i làm nh? th? nào? M?i h?c sinh có m?t b? H? s? ch?a th?ng tin v? quá trình h?c t?p c?a mình g?i là H?c B? ?i?n T? (HB?T). ?ng d?ng s? liên l?c (SLL) giúp ph? huynh tra c?u th?ng tin trong HB?T c?a con mình. . ?? có th? tra c?u SLL?T trên website thi PHHS c?n ph?i ??ng ky s? d?ng SLL?T Q? phê duy?t ph??ng án xét c?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình ti?u h?c, t?t nghi?p THCS n?m h?c 2015 - 2016 và tuy?n sinh n?m h?c 2016 - 2017 Th?ng báo k?t qu? thi qu?c gia ViOlympic n?m h?c 2015 - 2016 Tuy?n sinh ??u c?p n?m h?c 2016 - 2017 Quy?t ??nh s? 192/Q?-SGD?T: V/v thành l?p danh sách h?c sinh tham d? k? thi gi?i toán qua Internet c?p toàn qu?c, n?m h?c 2015 – 2016 ?i?m danh 14 lo?i th?c ph?m kh?ng nên ?n khi ?ói D? dày khi t?n th??ng r?t d? gay ra nh?ng bi?n ch?ng ghê g?m. H?y xem ngay 14 lo?i th?c ph?m kh?ng nên ?n khi ?ói khi?n b?n ph?i rùng mình vì ?? ??c h?i. Nh?ng th?c ph?m ?n nhi?u d? gay tr?m c?m Cay kim ti?n: loài cay có kh? n?ng gay nguy hi?m cho tr? em mà nhi?u nhà v?n th??ng tr?ng Phòng ch?ng say n?ng Phòng và ch?a b?nh ?au m?t ?? ?úng cách B?N TIN M?U GIáO S?N PH?M C?A Bé HOA Bé NGOAN Ngày nh?p h?c Tr??ng m?u giáo Song Ng? V?ng Tàu xin th?ng báo t?i các quy ph? huynh ngày nh?p h?c c?a các bé n?m h?c 2016-2017, c? th? nh? sau: TH?NG BáO THAY ??I K? HO?CH H?C Hè M?U GIáO Ki?m tra ch?t l??ng cu?i n?m H?i thi Bé kho? - bé ngoan Bé là l?c s?! Các con v?t trong n?ng tr?i c?a bé l?p Lá 1 M?t ti?t h?c vui v? v?i nh?ng con v?t ???c t?o ra t? nh?ng s?n ph?m ?? dùng r?i nh? v? h?p s?a, ?ng hút.... thêm gi?y màu và ??t n?n, các bé l?p Lá 1 ?? có nh?ng con v?t th?c s? ng? ngh?nh trong n?ng tr?i c?a mình Các bé l?p Lá làm l?ng ?èn Nh?ng b?c tranh ??p c?a các bé l?p c? T??ng Vi Hoa bé ngoan tháng 12 n?m hoc 2015-2016 Hoa bé ngoan tháng 11 n?m hoc 2015-2016 Hoa bé ngoan tháng 10 n?m hoc 2015-2016 Hoa bé ngoan tháng 9 n?m hoc 2015-2016 Hoa bé ngoan tháng 8 n?m hoc 2015-2016 TRANG TRUY?N TH?NG C?n ??o - hành trình v? ngu?n ??y y ngh?a c?a Chi b? Song Ng? Trao quà t?ng cho tr??ng TH Chau Pha B - Tan Thành T?ng k?t ch??ng trình T?p tr?ng-áo tr?ng t?ng b?n ??n tr??ng Chúng em là th? l?nh Chuy?n v? ngu?n ??y y ngh?a c?a Chi b? và Chi ?oàn Song Ng? CHùM ?NH C?A Bé T?ng k?t n?m h?c 2015-2016 cho các bé m?u giáo Song Ng? Bé kho? - Bé ngoan Em là l?c s? Bé làm thi?p ngày 8 tháng 3 Bé múa hát m?ng Xuan 2016 GI?I THI?U HO?T ??NG GI?NG D?Y T?ng quan v? tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu thành l?p ngày 29 – 06 – 1998. Ng?i tr??ng khang trang to? l?c trên di?n tích 7800m2 t?i ??a ch? 44 – L??ng Th? Vinh - Ph??ng 9 – Thành ph? V?ng Tàu. Giáo d?c toàn di?n là m?c tiêu quan tr?ng ???c nhà tr??ng ??t ra ngay t? khi tr??ng ?i vào ho?t ??ng. Vì v?y, bên c?nh nh?ng ??u t? nang cao ch?t l??ng các b? m?n v?n hoá, nhà tr??ng c?ng ??ng th?i r?t quan tam ??u t? cho các ho?t ??ng ngoài gi? lên l?p. ?? rèn luy?n phát tri?n n?ng khi?u - Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu t? ch?c gi?ng d?y 5 b? m?n: Anh v?n, m? thu?t, ?àn, vi tính và b?i l?i. T?ng b? m?n ??u có giáo viên gi?ng d?y t?n tình, theo d?i ch?t ch? m?c ti?p thu, phát tri?n kh? n?ng c?a h?c sinh; có ?ánh giá, t?ng k?t khen th??ng k?p th?i, ?úng m?c. Riêng b? m?n m? thu?t, các em có n?ng khi?u ?? ??t các gi?i th??ng cao qua các cu?c thi dành cho thi?u niên, nhi ??ng do thành ph?, t?nh, qu?c gia, qu?c t? t? ch?c. M?i ho?t ??ng khác nh?m giáo d?c và giúp h?c sinh rèn luy?n th? ch?t là ho?t ??ng th? d?c th? thao. Nhà tr??ng có san bóng ?á, khu v?c luy?n t?p th? thao, h? b?i. Sau gi? h?c t?p mi?t mài, h?c sinh có th? tho? thích th? mình trong làn n??c mát, hào h?ng theo qu? bóng tròn ho?c nh? nhàng h?n cùng b?n bè vui ch?i bên chi?c c?u tr??t, xích ?u, ?u quay… ???c b? trí quanh san tr??ng. Riêng b? m?n bóng ?á, b?i l?i, ?i?n kinh nhà tr??ng t? ch?c d?y m?t cách có bài b?n, nên v?i các em h?c sinh, ?ay kh?ng ch? là ho?t ??ng các em yêu thích mà còn là m?n h?c giúp các em phát tri?n n?ng khi?u th? thao. Ngoài nh?ng ho?t ??ng mang tính ch?t giáo d?c th? ch?t, giáo d?c th?m m?, tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu còn th??ng xuyên t? ch?c nhi?u ho?t ??ng nh?m giúp h?c sinh rèn luy?n v? nhan cách ??o ??c, nang cao, m? r?ng ki?n th?c ph? th?ng ?? b? sung cho các bài h?c chính khoá. M?ng ho?t ??ng này có th? k? ??n nh?ng phong trào nh?: giúp b?n vu?t khó, giao l?u k?t ngh?a v?i h?c sinh các tr??ng vùng sau, tr??ng có hoàn c?nh khó kh?n, th?m và giao l?u v?i ??n v? b? ??i, th?m, t?ng quà tr? em m? c?i, l?p h?c tình th??ng, t? ch?c H?i vui h?c t?p, thi ?? vui tìm hi?u ki?n th?c pháp lu?t…K?t qu? t? các ho?t ??ng ngoài gi? lên l?p ngày càng kh?ng ??nh: ?? h?c sinh h?c t?t h?n, phát tri?n toàn di?n c? v? th? ch?t, trí l?c, nhan cách ch? t? ch?c d?y h?c theo ch??ng trình chính khóa là ch?a ??, r? ràng ph?i làm cho h?c sinh thích ??n l?p m?i ngày kh?ng ch? vì ?ó là ng?i tr??ng ?? các em h?c ch?, bi?t tính toán, phan bi?t nh?ng ?i?u hay, l? ph?i mà còn vì các em c?m nh?n ?ay c?ng là san ch?i h?t s?c h?p d?n b? ích. L? t?ng k?t H?i thi giáo viên gi?i c?p thành ph? (n?m h?c 2015-2016) N?m h?c 2015-2016 là m?t n?m thành c?ng c?a tr??ng Song Ng? t?i H?i thi giáo viên gi?i c?p thành ph? l?n th? IX. L? t?ng k?t di?n ra ngày 23 tháng 04 n?m 2016 ?? ghi nh?n v? nh?ng thành tích xu?t s?c mà các GV c?a tr??ng ?? ??t ???c: 1 gi?i Nh?t c?a c? Nguy?n Th? Kim Tuy?n - t? Ti?ng Anh, 1 gi?i Nhì c?a c? Nguy?n Th? Ph??ng - v?n hoá kh?i 3 Q? v? vi?c c?ng nh?n giáo viên d?y gi?i - H?i thi GV d?y gi?i c?p ti?u h?c l?n th? IX n?m h?c 2015 - 2016 Th? m?i: d? T?ng k?t H?i thi giáo viên d?y gi?i Ti?u h?c c?p thành ph? l?n th? IX, n?m h?c 2015 - 2016 Th?ng báo k?t qu? thi th?c hành H?i thi giáo viên d?y gi?i ti?u h?c c?p thành ph? l?n th? IX, n?m h?c 2015 - 2016 Giáo viên d?y gi?i c?p thành ph? n?m h?c 2015-2016 VIDEO GI?I THI?U Dành cho ti?u h?c Th?i khóa bi?u K?t qu? h?c t?p ?? ki?m tra tham kh?o Nh?ng bài v?n hay B?ng tuyên d??ng Giáo án ?i?n t? Sáng ki?n kinh nghi?m Dành cho m?m non Ch?m sóc s?c kh?e Ph? huynh c?n bi?t Ho?t ??ng c?a c? FANPAGE FACEBOOK Tr??ng ti?u h?c Song Ng? V?ng Tàu S? 44 L??ng Th? Vinh - Ph??ng 9 - Thành Ph? V?ng Tàu ?i?n tho?i: (064)3 837 456 - (064)3 812 301 Email: songngu_vt@ymail.com B?n quy?n ? 2014 c?a Tr??ng ??i h?c Bà R?a - V?ng Tàu

vps.edu.vn Whois

Domain Name: VPS.EDU.VN